Salta al contingut principal
Arxiu Fotogràfic Municipal de les Borges del Camp

Els programes dels anys de la postguerra (1939-1959)

En aquest període s’han pogut localitzar la gran majoria de programes, a excepció dels de 1941, 1942, 1943, 1952, 1957 i 1958, malgrat que dels dos primers n’hem trobat el cartell que es penjava al cancell de l’església.

El primer programa, del 1939, esdevé una apologia al nou règim franquista. La portada, presidida per una gran bandera espanyola, conté tot un seguit de símbols. A la part superior trobem l’escut d’Espanya amb l’àguila de sant Joan flanquejat per la data, “Septiembre, 1939” i la frase “Año de la Victoria”. A la part inferior hi ha el jou i les fletxes, símbols de la Falange, i la Creu de Borgonya, en representació del carlisme. Encara més avall trobem “Franco Franco Franco / ¡¡ARRIBA ESPAÑA!!”.

Evidentment, el programa està escrit íntegrament en castellà. A l’interior, distribuïts en pàgines senceres, trobem un total de 14 anuncis dels quals 3 són d’establiments locals, la resta són de Reus.

A la segona pàgina del programa hi ha un extens discurs que parla tant del “Caudillo” com de la festa major. Segons el text, la celebració de la festa fou possible gràcies a la victòria de “las armas Nacionales Españolas, bajo el mando de nuestro Generalísimo Franco.” Explica que els edificis serien il·luminats, especialment el “de la Jefatura Local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., que por las noches hará un efecto admirable.” Seguidament, s’expliquen tots els actes sense altra classificació que la del dia i l’hora.

Les referències al bàndol republicà són múltiples en les descripcions dels actes. Trobem des de la definició de l’Arribada com un acte “de protesta por la destrucción vandálica [de l’ermita]” fins a la celebració d’una missa “en desgravio a la Virgen por tantes ofenses sufridas durante la dominación rojomarxista.” Per acabar, els actes de la festa major acaben amb la frase “se reserva el derecho de admisión.

El programa del 1940, més extens que l’anterior, redueix l’apologia al franquisme amb un simple “Saludo a Franco ¡Arriba España!” a la part inferior de la portada. En aquest ja no trobem cap text introductori, només hi ha la descripció dels actes i anuncis. A diferència, també, de l’anterior, s’utilitzen diversos estils de lletra i mides per destacar paraules com “Grandioso Castillo de fuegos artificiales”, “Solemne Procesión” o “Monumental Baile de Despedida”. En aquest només hi ha dos anuncis que siguin de comerços locals, el de “Casa Daroca – Radio-técnico” i el d’“Esplendido Bar”. Al final del programa llegim una nota advertint que per assistir als actes cal seguir l’ordre del Governador Civil de Tarragona sobre “decencia y honestidad al vestir".

Com hem dit, dels dos anys següents no se n’ha conservat cap programa però tenim els cartells que es penjaven al cancell de l’església amb els actes religiosos. Els dos tenen a la part lateral esquerra dues columnes, una pels dies i l’altra per les hores. Tots dos estan escrits a mà, amb la diferència que el de 1941 està escrit amb tinta negra i el de 1942 combina la negra amb la vermella. El primer cartell porta per títol “Fiesta Mayor de Nuestra Señora de la Riera”. Per altra banda, el del 1942 està encapçalat per la llarga frase “Fiesta Mayor de la Villa de Borjas del Campo / en honor de la Virgen de la Riera y San Antonio de Padua”. Ambdós tenen una nota final de contingut diferent, vegem-ho. El de 1941 prega l’assistència de tots els borgencs a la processó vestint de manera modesta i decent. A més recomana l’acompanyament amb llum, fet que ens fa pensar que es tracta de la processó de l’Arribada. Per altra banda, el del 1942 demana l’assistència a tots els actes religiosos i apunta que seran presidits per les autoritats locals. Aquest darrer acaba amb les sigles “A. M. D. G. et B.V.M.”, que volen dir “ad maiorem Dei gloriam et Beata Virgo Maria”.

El següent programa que trobem és el del 1944. Té un format molt més estret que els de 1939 i 1940, però també amb més pàgines. En aquest ja desapareix qualsevol al·lusió al règim en la portada i s’inclou, per primera vegada, una imatge a la portada, en aquest cas, una fotografia de la vila. Es recupera la introducció a l’inici del programa, aquí sota el títol d’“Evocación”. En aquest text es parla de la Mare de Déu de la Riera “que ha prendado en todo tiempo el corazón de los católicos Borgenses” i de la bellesa de l’Arribada. A més, recorda que l’Ajuntament és el patrocinador de la festa i saluda als borgencs i forasters que acudeixin a la festa major. Aquest programa ja separa, com el del 1923, les festes segons la seva tipologia, és a dir, els actes religiosos i els populars. Dins de cada apartat apareixen els actes dividits per dies, destacant el més important amb negreta. A l’interior del programa també hi ha una fotografia del trompetista Jaume Ventura, que va actuar durant la festa d’aquell any. El nombre d’anuncis va augmentar considerablement fins a arribar a la quantitat de 34, dels quals només 2 eren anunciants de les Borges.

Els programes dels quatre anys següents comparteixen un mateix format força reduït però amb petites variacions pel que fa a la mida. El primer dels quatre, el de 1945, comença amb la mateixa “evocación” que el de l’any anterior. El text del programa apareix emmarcat en dos quadrats, un blau i un altre vermell. De nou, apareixen paraules amb diferents estils de lletra, mida i també color que destaquen sobre la resta de text. Al final apareix una nota referent als regals amb els quals seran obsequiades les noies al ball i l’advertència que si algun acte s’hagués de suspendre, un cop començat, els assistents no podran reclamar res. El programa de 1946 és molt similar, però el seu color interior és diferent, opta pel color verd, i no té cap text introductori. El de 1945 és el primer en el qual es deixen de publicar anuncis i el de 1946 és el darrer que inclou tots els actes de la festa.

A partir de 1947 el programa de la festa major ja no inclou totes les activitats, sinó que només s’expliquen els actes organitzats des de la parròquia, a més de la tradicional tronada i repic de campanes. Aquest fet és advertit en la portada, en què apareix el símbol d’Acció Catòlica al fons i el títol “Juventud Acción Católica / Parroquia Borjas del Campo”. Els actes se segueixen classificant en religiosos i populars i s’incorporen dos anuncis en les parts interiors de les tapes. El 1948 el número d’anuncis incrementa, encara que a partir de 1949 acabaran i no es recuperaran fins al 1961.

La resta de programes d’aquest període destaquen per estar formats per un únic full doblegat per la meitat, per tenir de dimensió molt reduïda fins al 1951 i la mida d’un foli a partir del 1953. A més, tots ells estan editats per la parròquia per tant, no surten els actes del Sindicat ni del Club Deportiu Les Borges. En tots hi trobem l’emblema d’Acció Catòlica a la portada.

Si bé a partir de 1946 els noms de les obres de teatre o peces musicals ja apareixien en català, en el programa del 1949 trobem la descripció de la “Gran Diada del Folklore Català” explicada completament en català.

A partir del 1953, com hem dit, la mida del programa augmenta, tot i que no ho fa la quantitat de fulls, que es manté en un. A la contraportada es llegeix el missatge “¡Fill de Borges i devot de la Verge de la Riera! No deixi’s de visitar i afavorir tant com puguis la tómbola. Plassa Església”, referint-se a la tómbola que organitzaven els membres d’Acció Catòlica per recaptar diners per les obres que es feien a la parròquia, llavors per a la reconstrucció de l’ermita.

El 1954 es fan dos programes: el de la festa major, d’un full, i el de la festa de benedicció del nou retaule i l’ermita, de dos fulls. El primer segueix el model del de l’any anterior i torna a incloure el missatge de la tómbola, aquesta vegada integrat a l’interior dels actes. El segon, més elaborat, inclou una fotografia de la Mare de Déu de la Riera a la portada, en la qual no apareix l’emblema d’Acció Catòlica. Ja a l’interior hi ha un text firmat pel rector de la parròquia, mossèn Joan París en lloança a la Mare de Déu i animant els fidels a l’augment de la devoció mariana, que culmina amb una oració escrita pel mateix sacerdot. Seguidament, s’expliquen amb detall tots els actes que s’havien de dur a terme i no trobem una secció d’actes populars, ja que va ser una festa exclusivament religiosa.

El programa de 1955 segueix el model del de la reconstrucció de l’ermita, però aquesta vegada els amb fulls tenen un color groguenc. De nou, apareix una introducció llarga titulada “Ave Maria” i escrita per mossèn París, totalment en català. El rector recorda els actes que es van fer en motiu de la benedicció de l’ermita i crida els borgencs a assistir als actes: “Devots de la Verge, fills tots de Borges, no falteu el dia 7 al vespre a la solemne processó del trasllat de la Verge [...] amb les antorxes enceses [...]. No falteu als solemnes Oficis i processons d’aquests dies. La Verge vos espera a tots per a omplenar-vos de les seves gràcies i benediccions”.

L’any següent tornava a aparèixer una introducció, en català, firmada pel mateix mossèn. A més, és el darrer programa en el qual apareix el missatge de la tómbola, ara al final del programa. Per acabar, el de 1959 introdueix un nou canvi. A la portada ja no hi trobem escrit “Virgen de la Riera”, sinó que ara ho diu en català: “Verge de la Riera” i a la descripció de l’Arribada no hi posa “baile de diablos” ara ja surt “ball de diables”. L’interior també és ben diferent dels programes anteriors, en els quals en cada meitat de full hi havia un text diferent. En aquest, el text va de punta a punta del full, sense respectar la divisió per la meitat.

Bardou Ciurana, C. (2018). La festa major de la Mare de Déu de la Riera de les Borges del Camp -Estudi evolutiu des dels inicis del segle XX fins a l’actualitat. (Treball de Recerca).

Clicant sobre les imatges podreu veure els progames de festa major ampliats.